دسته بندی نمونه کار نیمکت بتنی

  • نیمکت بتنیsd -1

    Concrete Bench Seat – ۲ Seat  – ۱۳۵۰ L / ۳۴۰ W / ۴۴۰ H – ۲٫۵ Seat  – ۱۵۰۰ L / ۳۴۰ W / ۴۴۰ H – ۳ Seat […]

  • Concrete Bench Seat – ۲ Seat  – ۱۱۹۰ L / ۳۴۰ W / ۴۴۰ H – ۳ Seat – 1690 L / 380 D / 440 H   […]