Blog page

اجرای نمای بتنی بیرون ساختمان

استفاده از بتن در نمای ساختمان برای بررسی نوع رفتار قالب بتنی ابتدا لازم است بدانیم بتن اکسپوز چیست پنل بتن هایی که پس از عملیات سیل کوتینگ نصب می شوند .کمتر دچار خوردگی محیطی قرار می گیرند.

نمای بتنی بیرون ساختمان

احتمال تأثیرپذیری پنل بتن اکسپوز و استفاده از بتن در نمای ساختمان این موارد نسبت به بستهایی که پیش از عملیات  نصب شوند کمتر است چرا که این بستها در معرض مستقیم محلول حفاظتی قرار نمی گیرند. با این وجود مقدار کمی خوردگی فلزات بدلیل رطوبت و نیز سرشت اکسید کنندگی هوا اجتناب ناپذیر است. حتی در محیطهای سربسته نیز کلنگی میخ های فولادی که در نمای بتن اکسپوز استفاده شده اند معمولا ظرف چند روز زنگ می زند.
با این وجود تفاوتهایی در ویژگیهای خورندگی نمای بتن اکسپوز تیمار نشده با حفاظت شده وجود دارد و در برخی موارد دقت زیادی برای انتخاب میخ، پیچ، دستگیره، و لولای مناسب باید صرف شود .

انتخاب غلط در نمای بتنی بیرون ساختمان  و یا نصب نمای داخلی بتنی در زمان نامناسب ممکن است باعث تغییر رنگ و بویژه خوردگی جدی شود.

نمای داخلی بتنی

عوامل مخرب بتن نمایان یا بتن اکسپوز

لازم است برخی جنبه های کلی خوردگی فلزی نمای بتنی بیرون ساختمان را مورد بررسی قرار دهیم. در شرایط خشک دائمی، همچون ساختمانهایی که سیستم حرارتی دارند، معمولا مشکل چندانی وجود ندارد. در صورتی که شرایط تمور ایجاد شود احتمال ایجاد خوردگی وجود دارد و هر چه شرایط نمناکتر شود، شدت خسارت نیز بیشتر خواهد شد.

در فرایند اجرای  نمای بتنی بیرون ساختمان بیشتر فرآیندهای خوردگی همچون باطری خودروها، الکتروشیمیایی هستند. فلزها بعنوان الکترودها و نمکها و رطوبت نیز همچون الکترولیت عمل میکنند. همچنانکه خوردگی پیشروی میکند چوب اطراف فلز لکه دار می شود و همچنانکه مواد خورده شده تجمع حاصل می کنند، بتن نیز بصورت شیمیایی پوشیده می شود و باعث بوجود آمدن حالتی در نمای ساختمان بتنی می شود که اصطلاحا بیماری لکه بتن» نامیده می شود.

عامل مهمی که خوردگی را تحت تأثیر قرار می دهد میزان نفوذپذیری بتن می باشد. گونه های نفوذ پذیری بسادگی رطوبت را جذب کرده و املاح موجود شرایط خوبی را برای خوردگی فراهم می کنند. اما در مورد گونه های سخت  این شرایط بسادگی فراهم نمی شود. جالب است گفته شود که همین گونه های نفوذپذیر هستند که معمولا خوب نصب شده و پس از نصب هم در معرض مشکلات خوردگی قرار می گیرند.